ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วธ. หนุนใช้ 'วิถีชีวิตใหม่' ปรับมิติวัฒนธรรม

315 10
วธ. หนุนใช้ วิถีชีวิตใหม่ ปรับมิติวัฒนธรรม

วธ. หนุนใช้ วิถีชีวิตใหม่ ปรับมิติวัฒนธรรม ยกเครื่อง เดินหน้าโครงการวัฒนธรรมสร้างอาชีพ ฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่น-ชุมชน .

14 มิถุนายน 2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูอยู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในมิติของวัฒนธรรมให้ประชาชนมีรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นและชุมชน วงเงินงบประมาณ 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ให้จัดทำแผนและโครงการเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา

สำหรับ 1. แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ ในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ครอบคลุมภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ท่องเที่ยว และบริการ มีจำนวน 9 โครงการได้แก่

โครงการเปิดพื้นที่อุทยานวัฒนธรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก , โครงการผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ , โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม .


โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองวัฒนธรรมต้นแบบเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน , โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล , โครงการมาตรฐาน"สำรับไทย"จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ครัวโลก , โครงการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะชีวิตใหม่ , โครงการมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" , โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่งยืนด้วย "บวรวัฒนธรรมโมเดล"

และ 2. แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

รวมถึงการสร้างความเข้าถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้วางกรอบการดำเนินงานไว้หกด้านเพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการ คือ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม , ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม , พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม , ส่งเสริมเทศกาลประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว , ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่ , ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

โดยโครงการเหล่านี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ(ก.บ.จ.) และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนที่จะส่งไปยังสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend