"อิสระ"ชี้พ.ร.บ.โอนงบต้องไม่ขอเผื่อ

"อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.ประชาธิปัตย์" ชี้ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต้อง ไม่ขอเผื่อ เตือน เหลือก็คืน อย่าฝืนใช้ ชี้ ให้วางแผนให้ดี ฝากสำนักงบประมาณแสดงจุดยืน
(4 มิถุนายน 2563) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นอีก 1 เครื่องมือที่รัฐบาลจะได้นำไปช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาโควิด ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งคือ บทเรียนที่เกิดขึ้นจากปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา เป็นเพราะไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และไม่มีระบบและวิธีการเพื่อประมวลผลข้อมูล ยึดโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะตัดงบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) ซึ่งตนได้เคยอภิปรายในการพิจารณาร่างงบประมาณฯ ว่างบส่วนนี้จะเป็นศักยภาพทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย แต่มาถึงวันนี้ก็ได้ถูกโอนงบไปอีก ซึ่งงบประมาณส่วนนี้หากมีการดำเนินการจนสำเร็จ จะทำให้เรามีบุคลากรที่มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ถึง 2 แสนคน

นายอิสระ มองว่า ในวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ และเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ส่วนราชการเห็นว่าไม่ควรใช้ และไม่ได้ใช้ ก็จะถูกโอนย้ายไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว โดยไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ. ใดๆ แต่วันนี้ถือว่าเป็น New Normal ในวงการงบประมาณ ที่หน่วยงานราชการพร้อมใจ เต็มใจ นำเงินที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วคืนกลับมาให้ส่วนกลางในยามประชาชนเดือดร้อน จึงขอต่อยอดบรรทัดฐานดังกล่าว ด้วยหลักคิดในการทำงบประมาณ 3 ข้อ ไม่ขอเผื่อ เหลือก็คืน อย่าฝืนใช้ ไม่ขอเผื่อ คือ ให้วางแผนให้ดี ไม่ต้องขอเผื่อ ในการทำแผนงบประมาณของทุกส่วนงานราชการทั้งปีนี้ เหลือก็คืน คือ เมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้ใช้เท่าที่จำเป็น อย่าถลุงใช้ให้หมดในช่วงสิ้นปีงบประมาณและ อย่าฝืนใช้ คือ ฝากสำนักงบประมาณแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ให้ส่วนงานราชการได้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ถ้าไม่ใช้ด้วยเหตุจำเป็นที่ฟังได้ ก็จะไม่ถูกนำไปเป็นบรรทัดฐานในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีหน้า เพื่อให้หน่วยงาน "ไม่เกร็ง ไม่เกรง ไม่กลัว" ก็จะไม่ขอเผื่อ ไม่ฝืนใช้