ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คำต่อคำ นายกฯเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

427 5
คำต่อคำ นายกฯเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

คำต่อคำ นายกฯเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นจำนวน 88,452,597,900 บาท ต่อ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 4 มิถุนายน 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายกย้ำว่าร่าง พ.ร.บ.นี้ เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง ปัญหาเศรษฐกิจ การบรรเทาและแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ตั้งไว้ จำนวน 96,000,000,000 บาท ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดังกล่าว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณผ่านกลไกของงบประมาณรายจ่ายเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ

ประการแรก เพื่อนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ บางรายการ จำนวนทั้งสิ้น 88,452,597,900 บาท (แปดหมื่น แปดพัน สี่ร้อย ห้าสิบสองล้าน ห้าแสน เก้าหมื่น เจ็ดพัน เก้าร้อยบาท) ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ประการที่สอง เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหา ภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น


การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินการมาแล้วครั้งล่าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (1) ที่กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นไม่ได้ เว้นแต่มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้นายกฯกล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ บางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 88,452,597,900 บาท (แปดหมื่น แปดพัน สี่ร้อย ห้าสิบสองล้าน ห้าแสน เก้าหมื่น เจ็ดพัน เก้าร้อยบาท) ซึ่งได้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยงบประมาณและรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ .... ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ การดำเนินการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ

2. รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือ ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่คำนึงถึงการสร้างงานและรายได้ ในระดับพื้นที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จำนวน 88,452,597,900 บาท (แปดหมื่น แปดพัน สี่ร้อย ห้าสิบสองล้าน ห้าแสน เก้าหมื่น เจ็ดพัน เก้าร้อยบาท) จำแนกเป็น

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 39,893,111,100 บาท (สามหมื่น เก้าพัน แปดร้อย เก้าสิบสามล้าน หนึ่งแสน หนึ่งหมื่น หนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาท)

2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน 13,256,486,800 บาท (หนึ่งหมื่น สามพัน สองร้อย ห้าสิบหกล้าน สี่แสน แปดหมื่น หกพัน แปดร้อยบาท)

3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน 35,303,000,000 บาท (สามหมื่น ห้าพัน สามร้อย สามล้านบาท)

เมื่อร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ หน่วยรับงบประมาณจะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับภารกิจใน 3 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. การป้องกัน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ตามที่รัฐบาลได้แถลงมานั้น มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่ได้นำเสนอต่อท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว จึงหวังว่าท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะให้ การสนับสนุน และรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อรัฐบาล จะได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend