ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกเก็บ "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" ขีดเส้นส่งคืนใน 90 วัน

5.93K 45
ประกาศเรียกเก็บ พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ขีดเส้นส่งคืนใน 90 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกรมวิชาการเกษตรเรียกเก็บคืน 2 สารอันตรายให้แล้วเสร็จภายใน 90 นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 หรือไม่เกินวันที่ 29 ส.ค.2563 เพื่อทำลายทิ้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ลงนามโดย นายเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้วัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส,คลอร์ไพริฟอส-เมทิล พาราควอต,พาราควอตไดคลอไรด์ และ พาราควอต หรือพาราควอดเมโทซัลเฟต ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบอันตรายชนิดที่4 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา41 มาตรา 43 วรรคสอง มาตรา52 วรรคสองและมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่1511/2562 เรื่องการดำเนินกับวัตุอันตรายชนิดที่4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562


ข้อ 4 วัตถุชนิดที่4 ตามคำสั่งนี้ หมายความว่าเป็นวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส-เมทิล,พาราควอต,พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอต หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 5 ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่4 เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรมของตนเอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายแก่ผู้ขายที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 (ไม่เกินวันที่ 29 ส.ค.2563)

ข้อ 6 ผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครองครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่4 จากบุคคลตามข้อ5 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อส่งมอบคืนวัตถุอันตรายให้แก่บุคคลตาม ข้อ 7 พร้อมแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายตามแบบ วอ/วก.4 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก.4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกินวันที่ 28 กันยายน 2563)
ข้อ 7 ผู้มีใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายก็ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่4 จากบุคคลตามข้อ6 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่4 จากบุคคลตามข้อ6 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายดังกล่าวตามแนบ วอ./วก.5 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก.5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 (ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ) พร้อมแจ้งแผนการเก็บรักษา กำหนดเวลา วิธีการและสถานที่ทำลายที่ปลอดภัย เมื่อดำเนินการทำลายแล้วให้ส่งผลต่อการทำลายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องมีหน้าที่เก็บรักษา และจ่ายค่าเงินทำลายหรือจัดการตามควร โดยกรมวิชาการเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend