ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชาวเน็ตเชียร์! ราชกิจจาฯ ให้ถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้!!

49.62K 370
ชาวเน็ตเชียร์! ราชกิจจาฯ ให้ถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้!!

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงใหม่ วางเงื่อนไข ถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้ รวมทั้งให้งดจ่ายค่าตอบแทนทันที ด้านชาวเน็ตแห่เม้นต์ เห็นด้วยที่จะมีการกลั่นกรองคนที่คู่ควรจริงๆ ย้ำจะได้ไม่เปลืองงบแผ่นดิน

หลังจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563ลงนามโดยนายอิทธิพลคุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เนื้อหาสำคัญ คือการกำหนดให้มีการถอดถอนศิลปินแห่งชาติ ที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม ไม่เป็นตัวอย่างอันดีได้ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสนอ โดยผ่านความเห็นชอบของ ครม. เมื่อวันที่ 8พ.ค.แล้วนั้น

ล่าสุด ได้กำหนดเนื้อหาในกฎกระทรวง ที่แตกต่างจากฉบับเดิม คือในข้อ 5 มีการเพิ่มเรื่องเป็นผู้มีคุณธรรม, ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย,ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

และข้อ 10 จากเดิมระบุเฉพาะการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ถ้าถูกต้องครบถ้วนให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งในประกาศฉบับใหม่ ได้เพิ่มข้อความว่า

"เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติ แล้วหากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ"

ซึ่งหลังจากราชกิจจาได้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็น ถึงกรณีคุณสมบัติบางข้อของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่มีกำหนดข้อบังคับใหม่นี้ เพื่อที่จะได้กลั่นกรองศิลปินแห่งชาติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และเป็นศิลปินที่ควรค่าแก่การเชิดชูยกย่อง เคารพกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจจริงๆ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend