ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กตู่"วางแนวทางทุกจังหวัดกันโควิดหลังคลายล็อกเฟส2

1.81K 27
บิ๊กตู่วางแนวทางทุกจังหวัดกันโควิดหลังคลายล็อกเฟส2

"นายกรัฐมนตรี"ประกาศข้อกำหนดและคำสั่งให้พ่อเมืองทุกจังหวัดปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ชี้หากทำนอกเหนือมาตรการให้แจ้งมหาดไทยรายงานต่อ ศบค. ใช้เป็นแนวทางดำเนินการ

(18 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คกระทรวง ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีข้อกำหนดและคำสั่ง จำนวน 2ฉบับ

1.ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 (ฉบับที่ 7) วันที่ 15 พ.ค.2563 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา23.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10เม.ย. 2563 ยังคงใช้บังคับต่อไป

2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาสหรือเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะโดยยังงดเว้นการใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรม

3.การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆให้สถานที่หรือการดำเนินกิจกรรมที่ ผู้ว่าฯกทม. และผู้ว่าฯจังหวัดเคยมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม

4.ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตามข้อ3มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งจัดระเบียบตามคำแนะนำเงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าฯกทม. ผู้ว่าฯจังหวัด หรือที่ทางราชการกำหนดซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย

และ5. ให้ผู้ว่าฯกทม. และผู้ว่าฯจังหวัดอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558มีคำสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันเพิ่มเติมรวมทั้งดำเนินการอื่นใดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้


ขณะเดียวกัน2.คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 (ฉบับที่ 2)ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าฯจังหวัด และผู้ว่าฯกทม.ได้สั่งการไปยังผู้ว่าฯทุกจังหวัดเพื่อรับทราบถือปฏิบัติ และออกคำสั่ง ตามข้อกำหนด และคำสั่งทั้ง 2ฉบับโดยเคร่งครัด และไม่ต้องเพิ่มเติมกิจการ-กิจกรรมใดๆ แต่อาจเสริมมาตรการในทางปฏิบัติได้และสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งแก่ผู้ประกอบการ พนักงานผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

หากผู้ว่าฯจังหวัดพิจารณาและมีความเห็นดำเนินการอื่นใดต่างไปจากข้อกำหนด ให้รายงานศบค.มท. เพื่อรายงานต่อ ศบค. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและให้ทุกส่วนงานของ ศบค. ได้รับทราบ ก่อนดำเนินการเพื่อประสานการปฏิบัติไม่ให้เกิดความลักลั่น รวมทั้งไม่ให้เกิดความสับสนต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 2548 ทั้งนี้ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะนำมายัง ศบค.มท.ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์