ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งคณะเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกคุมโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นประธาน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นประธาน และมีรองผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นรองประธาน ร่วมกับ รองเลขาธิารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย พร้อมด้วยกรรมการอีก 22 คน รวมเป็น 25 คน (ดูรายชื่อด้านล่าง)

สำหรับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้(1) ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆ จัดทำแนวทางผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(2) จัดทำร่างข้อกำหนดเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ(ตาม1) รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติสำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
(3) ประสานการดำเนินการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงความเห็นหรือส่งเอกสำรหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 มอบหมาย
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ในการป้องกันและยังยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ตามคำสั่งนี้ เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งคณะเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกคุมโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งคณะเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกคุมโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งคณะเฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อกคุมโควิด