"อนุพงษ์" ลุยตรวจโครงการ "บ้านร่วมใจ 2"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าบ้านประชาร่วมใจ 2 ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อตรวจสอบความคืบหน้ากว่า 184 หลัง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานฯ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยการก่อสร้างสหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด มีเป้าหมายการก่อสร้าง 203 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 184 หลัง แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 จำนวน 56 หลัง โซนที่ 2 จำนวน 41 หลัง โซนที่ 3 จำนวน 67 หลัง และโซนที่ 4 จำนวน 20 หลัง ซึ่งตามแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 แบ่งประเภทบ้านออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) บ้านแถวชั้นเดียว 4 7 เมตร 2) บ้านแถว 2 ชั้น 4 7 เมตร 3) บ้านแถว 2 ชั้น 6 5 เมตร และ 4) บ้านแถว 2 ชั้น 6 7 เมตร ทั้งนี้มีบ้านอยู่ระหว่างรอรื้อถอน จำนวน 19 หลัง

สำหรับชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้กับวัดเสมียนนารี ตลาดบองมาร์เช่ เดิมชุมชนเป็นที่ดินบุกรุกริมคลอง ซึ่งต่อมามีการทำแนวเขื่อนโดยกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ชุมชนเล็กน้อย ระบบสาธารณูปโภคไม่เหมาะสม มีความแออัด มีทางเข้า-ออกของชุมชนที่ขนาดเล็กและบ้านเรือนที่ทรุดโทรด ซึ่งชุมชนประชาร่วมใจ 2 ถือเป็นชุมชนแห่งแรกในคลองเปรมประชากรที่ชาวชุมชนร่วมใจกันรื้อย้าย บ้านเรือนออกจากแนวคลอง เพื่อให้ภาครัฐดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบ