ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งนายกฯ ตั้ง 13 กุนซือสู้โควิด

1.71K 41
ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งนายกฯ ตั้ง 13 กุนซือสู้โควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5 / 2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ข้อ 2นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการเสนอแนะแนวทางการรป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธาน

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการ

4. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

5 รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์กรรมการ

6 รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ

7 พลตรีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา กรรมการ

8 นาย บัณฑิต นิจถาวร กรรมการ

9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

10. นาย วีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมการ

11. นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ

12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ

13. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ช่วยเลขานุการที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend