ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ก.แรงงาน ประกาศ อนุญาตต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้าทำงานในไทยได้แล้ว เป็นกรณีพิเศษ

834 73
ก.แรงงาน ประกาศ อนุญาตต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้าทำงานในไทยได้แล้ว เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงาน ผ่านเจ้าหน้าที่หรือผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และไม่สามารถดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานได้ทันภายในกำหนดเวลา สามารถทำงานไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย ไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ให้คนต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ดำเนินการขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว(ตม.) ขอรับใบอนุญาตทำงาน (ยื่น ตท.๒) จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ใบอนุญาตทำงาน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ให้คนต่างด้าวใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานออกให้ และใบอนุญาตทำงานฉบับเดิม เป็นหลักฐานในการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนแทนใบอนุญาตทำงานได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend