ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในเขตนนทบุรี

6.77K 38
ราชกิจจาฯ ประกาศ! ห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อขึ้นไป วิ่งในเขตนนทบุรี

ราชกิจจาราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ ๖ ล้อ ๑๐ ล้อขึ้นไป วิ่งในเขตนนทบุรี ช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยระบุใจความว่า

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก๔ ล้อ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถพ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และได้มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ตลอดจนความเหมาะสมต่อระบบการขนส่งและการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๓๘) (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ ๖ ล้อและ ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓ ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถ (๖) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไปเดินและห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ด ถึงวงเวียนบางเขน

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินรถระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วย การห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓


ข้อ ๓ ห้ามรถบรรทุก ๔ ล้อ ๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อขึ้นไป เดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อ ๔ ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เฉพาะในส่วนห้ามการเดินรถ ดังต่อไปนี้

(๑) ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี

(๒) ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๑/๒๕๕๑ เรื่อง การจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี

(๓) ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี

(๔) ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามจอดรถทุกชนิดในเขตจังหวัดนนทบุรี และจัดระบบการเดินรถ

(๕) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยห้ามจอดรถทุกชนิด และจัดระบบการเดินรถ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิด และจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรีเอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี

คลิกอ่านต้นฉบับ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend