ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ

1.63K 12
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้

รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line officialเพิ่มเพื่อน

- ทองคํา ๗,๘๖๕.๓๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๒๔๔,๘๗๘.๓๐ ล้านบาท

- สิทธิพิเศษถอนเงิน ๑,๓๖๕.๒๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๔๒,๕๐๔.๑๔ ล้านบาท

- สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ ๘๗๕.๐๓ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๒๗,๒๔๓.๒๙ ล้านบาท

- สินทรัพย์ต่างประเทศ ๒๒๐,๒๐๓.๙๕ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๖,๘๕๕,๘๒๙.๔๘ ล้านบาท

- ฐานะรวม ๒๓๐,๓๐๙.๔๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๗,๑๗๐,๔๕๕.๒๑ ล้านบาท

- ฐานะล่วงหน้าสุทธิ ๓๓,๐๙๑.๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๑,๐๓๐,๒๕๕.๑๙ ล้านบาท

- ฐานะสุทธิ ๒๖๓,๔๐๐.๔๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. ๘,๒๐๐,๗๑๐.๔๐ ล้านบาท

ข้อมูลเทียบเท่าบาทคํานวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. ที่แสดงเป็นหลักหน่วย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ๓๑.๑๓๔๐ บาท


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend