ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ! ธปท. เปิดตัวเลข "เงินสำรองระหว่างประเทศ" ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

9.76K 40
ราชกิจจาฯ ประกาศ! ธปท. เปิดตัวเลข เงินสำรองระหว่างประเทศ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความว่า

ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงานดังต่อไปนี้

รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทองคํา๗,๘๖๕.๓๐ล้านดอลลาร์ สรอ.๒๔๔,๘๗๘.๓๐ล้านบาท

สิทธิพิเศษถอนเงิน๑,๓๖๕.๒๐ล้านดอลลาร์ สรอ.๔๒,๕๐๔.๑๔ ล้านบาท

สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ๘๗๕.๐๓ล้านดอลลาร์ สรอ.๒๗,๒๔๓.๒๙ล้านบาท

สินทรัพย์ต่างประเทศ ๒๒๐,๒๐๓.๙๕ล้านดอลลาร์ สรอ.๖,๘๕๕,๘๒๙.๔๘ล้านบาท

ฐานะรวม ๒๓๐,๓๐๙.๔๘ล้านดอลลาร์ สรอ.๗,๑๗๐,๔๕๕.๒๑ล้านบาท

ฐานะล่วงหน้าสุทธิ ๓๓,๐๙๑.๐๐ล้านดอลลาร์ สรอ.๑,๐๓๐,๒๕๕.๑๙ล้านบาท

ฐานะสุทธิ ๒๖๓,๔๐๐.๔๘ล้านดอลลาร์ สรอ.๘,๒๐๐,๗๑๐.๔๐ล้านบาท

ข้อมูลเทียบเท่าบาทคํานวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. ที่แสดงเป็นหลักหน่วย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ๓๑.๑๓๔๐ บาท

วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

คลิกดูต้นฉบับ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend