รองนายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการกำจัด "ผักตบชวา-วัชพืช" เพื่อเปิดทางน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือช่วงกำลังเข้าสู่ฤดูฝน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กองทัพบก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA) พร้อมทั้งได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง

"ประวิตร" สั่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืช เปิดทางน้ำรับภัยแล้ง-ฤดูฝน


พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ผักตบชวาและวัชพืช เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการเร่งระบายน้ำทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน รัฐบาล ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มาตลอด และการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำหลากช่วงฤดูฝน ปี 2563 ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นผู้ประสานหน่วยงาน

"ประวิตร" สั่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืช เปิดทางน้ำรับภัยแล้ง-ฤดูฝน


ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนภายใต้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ที่แสดงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยง จำนวน 25 จุด ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1. กรมชลประทาน จำนวน 16 จุด 2. กรมเจ้าท่า จำนวน 4 จุด3. กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 3 จุด และ 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 จุด

"ประวิตร" สั่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืช เปิดทางน้ำรับภัยแล้ง-ฤดูฝน


นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนนี้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ ทำการจัดเก็บผักตบชวาด้วยเรือท้องแบนที่ได้จัดซื้อให้ พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

"ประวิตร" สั่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืช เปิดทางน้ำรับภัยแล้ง-ฤดูฝน

ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศของทุกหน่วยงาน สามารถกำจัดได้ 4,646,622 ตัน และปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 17 เมษายน 2563 สามารถกำจัดได้แล้ว จำนวน 1,411,156 ตัน ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นหนึ่งในมาตรการในการบริหารจัดการน้ำควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลเวียน การบริหารจัดการน้ำทำได้สะดวกทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานอีกด้วย