ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจา แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ-จนท.ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม ฉบับ ๓

5.19K 15
ราชกิจจา แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ-จนท.ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม ฉบับ ๓

ราชกิจจา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้มีคําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้กํากับการ ปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  ๗/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพิ่มเติม  ลงวันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และคําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  ๑๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แล้ว  นั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถยุติลงได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสามและวรรคสี่  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็น  (๖/๑)  ของข้อ  ๓  ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่  ๔/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   "(๖/๑)  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์  และการวิจัยและพัฒนา"

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend