ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเว้นภาษีนําเข้ายารักษา-วินิจฉัย-ป้องกันโรคโควิด-19

331 16
ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเว้นภาษีนําเข้ายารักษา-วินิจฉัย-ป้องกันโรคโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามา เพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  กําหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ  ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  และกระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยในวงกว้าง  ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ของประชาชน  เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  จึงเห็นควรมีการออกประกาศกําหนด รายการยา  และรายการอื่น ๆ  เพื่อให้ยกเว้นอากรศุลกากรได้ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากร สําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2563  เรื่อง  มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  รายการยา  และรายการอื่น ๆ  เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  2019  พ.ศ.  2563" 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๓ ให้รายการยา  และรายการอื่น ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา  วินิจฉัย  หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  2019 

๓.๑ รายการยา

ก. ยาสําเร็จรูป

(๑)ยาฉีดปราศจากเชื้อ  bupivacaine

(๒)ยาฉีดปราศจากเชื้อ  levobupivacaine

(๓) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  propofol

(๔) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  succinylcholine  (suxamethonium  chloride)(๕) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  cisatracurium

(๖) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  rocuronium

(๗) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  sugammadex

(๘) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  etomidate

(๙) ยาเม็ด  favipiravir

(๑๐) ยาฉีด  remdesivir 

(๑๑) ยาเม็ดสูตรผสม  lopinavir  +  ritonavir   

(๑๒) ยาเม็ด  chloroquine   

(๑๓) ยาเม็ด  hydroxychloroquine   

(๑๔) ยาเม็ด  darunavir 

(๑๕) ยาเม็ด  ritonavir 

(๑๖) ยาเม็ด  azithromycin 

(๑๗) ยาเม็ดและยาฉีดปราศจากเชื้อ  levofloxacin 

(๑๘) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  tocilizumab 

ข. เภสัชเคมีภัณฑ์

(๑) ยา  premix  สูตรผสม  (lopinavir+ritonavir)

(๒) ยา  premix  ritonavir

(๓) chloroquine

(๔) favipiravir

(๕) darunavir

(๖) hydroxychloroquine

(๗) azithromycin

(๘) levofloxacin


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์