ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยาโควิด

36.82K 577
เปิดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยาโควิด

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวยาต่างๆของรัฐ ระบุเกษตรกร 1 ทะเบียนบ้าน 1ครัวเรือน รายใหม่ ยื่นแบบทบก.10 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังเพาะปลูกแล้ว 15 วัน ส่วนเกษตรกรรายเดิมแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น Farmbook

วันที่ 20 เม.ย. 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ ส่วนหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรคือบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือ หลายคนที่ประกอบการเกษตร ซึ่งฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.2556 เป็นต้นมา) ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้

1. การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

2. การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

3. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

4. การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

5. การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป


6. การเลี้ยงโคหรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

7. การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป

8. การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป

9. การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

10. การทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

11. การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

12. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรง ชันโรงครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคูไส้เดือนดินชีวภัณฑ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

13. ประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม 1-12และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป

โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียน เช่น ตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดิน กับกรมที่ดินและ ส.ป.ก. ตรวจสอบทางสังคม ผ่านการติดประกาศข้อมูลในชุมชน หากมีการคัดค้าน มีคณะทำงานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลง วัดพื้นที่ และวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน (ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 10 ล้านแปลง)

ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบ และเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ดังนี้ รายใหม่ แปลงใหม่ / รายเดิม แปลงใหม่ โดยยื่นแบบ ทบก.01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน

จากนั้น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน และยืนยันข้อมูลในระบบ จึงถือว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์ ส่วนรายเดิม แปลงเดิม : สามารถปรับปรุงผ่าน แอปพลิเคชั่น Farmbook โดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใดเสียชีวิต เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร มีรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 7,520,254 ครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลที่ระบบรายงานตามสถานะ ซึ่งหากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแจ้งเสียชีวิต หรือยกเลิกทำการเกษตร ระบบก็จะไม่อัพเดทข้อมูลในส่วนนี้ให้

ดังนั้นใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีสถานะเป็นเกษตรกรหรือไม่ หรือใครที่ไม่ได้ทำเกษตรกรรมแล้วและต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก็ให้เร่งดำเนินการ เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend