ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เตรียมมาตรการเข้ม รับมือทุกด่านเพื่อรับคนไทยกลับเข้าประเทศ

144 8
เตรียมมาตรการเข้ม รับมือทุกด่านเพื่อรับคนไทยกลับเข้าประเทศ

กรมควบคุมโรค เตรียมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นทุกด่าน เพื่อรับคนไทยกลับเข้าประเทศตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน พร้อมจัดสถานที่กักตัว เป็นเวลา 14 วันตามมาตรการที่วางไว้

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้บัญชาการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่จะอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนนั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยมีการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาโดยตลอดด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ(ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และด่านพรมแดนทางบก) ในสถานพยาบาล (ทั้งภาครัฐและเอกชน)และการเฝ้าระวังในชุมชน

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนในระยะนี้ตามจำนวนที่กำหนดล่วงหน้าแต่ละวัน ในแต่ละช่องทางซึ่งทุกคนจะเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง วัดไข้ เฝ้าระวังสังเกตอาการและดูแลตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศไทยโดยผู้ที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องมีเอกสารสำคัญประกอบการเดินทาง 2ฉบับ คือ 1.ใบรับรองแพทย์ หรือ fit to travel และ2.หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนัก

ซึ่งระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทาง ช่องทางผ่านแดนที่จะเดินทางกลับวันที่จะเดินทาง จังหวัดที่พำนักอาศัยหรือจังหวัดภูมิลำเนาในประเทศไทยและลายมือชื่อของผู้เดินทางที่ลงนามรับทราบและยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด หรือ Local Quarantine เป็นเวลา14 วันตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของภาครัฐอันเป็นประโยชน์กับผู้เดินทางที่จะได้รับการดูแลวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วหากติดเชื้อและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมส่วนรวม


นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่าในแต่ละจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการดูแลคนไทยที่จะถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการป้องกันควบคุมที่กำหนดโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผู้เดินทางได้รับการดูแลใกล้ชิด และประเทศไทยสามารถป้องกันควบคุมโรคโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องโดย ชิษณุชา ฤทธิรักษา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend