ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ผู้ว่าฯสมุทรปราการสั่งขยายเวลาห้ามขายเหล้า-เบียร์ ถึง 30 เม.ย.

9.4K 27
ผู้ว่าฯสมุทรปราการสั่งขยายเวลาห้ามขายเหล้า-เบียร์ ถึง 30 เม.ย.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงนามคำสั่งขยายเวลาห้ามขายเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึง 30 เมษายน 2563 จากเดิมที่เคยประกาศห้ามขายตั้งแต่วันที่ 11-20 เม.ย.

จากกรณีที่เคยมีการประกาศห้ามขาย เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เม.ย. 63 ล่าสุดทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราได้มีการลงนามคำสั่งขยายเวลา เลื่อนออกไปไปจนถึง 30 เมษายน โดยในคำสังมีเนื้อหาระบุว่า...


คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งที่ ๓๓๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พศ. ๒๕๖๓ มีคำสั่งปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖0 โดยสามารถจำหน่ายสินค้า ประเภทอื่นได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕'๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕'๖๓ นั้น

โดยในสถานการณ์โคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิต ๑๙ ในพื้นที่จังหวัตสมุทรปราการ ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไรัสโคโรนา ๒๐ด๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) ในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิต ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (CovD-๑๙) 

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗(๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ แษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งขยายเวลาปิดสถานที่เสียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒0 แษายน ๒๕๖๓ โดยให้ขยายเวลาวันสิ้นสุดจากวันที่ ๒0 แษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้..

ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ยสุราตามพระราชบัญญัภาษีสรรพสามิต พ. ๒๕๖๐ โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ และอาจมีควนผิดตนมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปื ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ด๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓สังณวันที่ ๑๔ เมษายน พศ.๒๕๖๓

เรื่องโดย ศรุช มั่นสิงห์ | ภาพโดย ศรุช มั่นสิงห์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend