ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คลังประกาศลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศ

331 6
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คลังประกาศลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจำนุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในประเภทที่ ๐๑.๐๔ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ตอนที่ ๑ สินค้ำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งเป็นการกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/028/T_0001.PDF

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend