ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ทั่วราชอาณาจักร

3.2K 56
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ทั่วราชอาณาจักร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะ การขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓"

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้กำหนดท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทำให้บุคคลบางคนบางกลุ่ม ถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อประสงค์ให้ส่ิงของดังกล่าวขาดแคลนในท้องตลาด ราคาส่ิงของจะได้สูงข้ึน แล้วจึงนาของดังกล่าวออกขาย อันเป็นการกระทำท่ีเอารัดเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง ควบคุมติดตาม และระงับยับยั้งการระบาดของ โรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น สมควรกำหนดให้ท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อควบคุมดูแลมิให้เกิดการกักตุนโภคภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend