ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

การบินพลเรือนประกาศ! ขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนจากต่างประเทศบินเข้าไทยไปถึง 18 เม.ย. 2563

140 88
การบินพลเรือนประกาศ! ขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนจากต่างประเทศบินเข้าไทยไปถึง 18 เม.ย. 2563

ขยายเวลาห้ามบินเข้าไทยเพิ่มการบินพลเรือนประกาศขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนจากต่างประเทศบินเข้าไทยไปถึง 18 เม.ย.2563 ยกเว้นเครื่องบินราชการขนส่งสินค้าและเครื่องขอลงฉุกเฉิน โดยเป็นการขยายจากเดิม 4-6 เม.ย. 2563 หลังมีปัญหาการบริหารจัดการคนไทยกลับประเทศที่สุวรรณภูมิเมื่อ 3เมย

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ง และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรื่อนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้


๑ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น.

๒. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโตยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะวลาตาม ๑. ให้เป็นอันยกเลิก

๓. ข้อห้ามตาม ๑. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(๑) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

(๒) อากาศยานที่ขอสงฉุกเฉิน (Emergency landing)

(๓) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(๔) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) (Humanitarian aid, medicaland relief flights)

(๕) อากาศยานที่ด้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(๖) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

๔. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานตันทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนตที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วันทั้งนี้ บัดนี้เป็นตันไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend