ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

สมุทรสาคร เอาจริง สั่งปชช.สวมแมสก์ ฝ่าฝืนโทษหนัก

395 42
สมุทรสาคร เอาจริง สั่งปชช.สวมแมสก์ ฝ่าฝืนโทษหนัก

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เอาจริง สั่งประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ฝ่าฝืนโทษหนัก ปรับ 2 หมื่นบาท บังคับใช้พรุ่งนี้ (3 เม.ย.63) หวังสกัดโควิด-19 อยู่หมัด

วานนี้ (1 เม.ย.63) วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศ เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 ความว่า

ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 1) เรื่อง การป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยังมีประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องเข้าดำเนินการป้องกันหรือควบคุมโรค เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นการกระทำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดำเนินการโดยไม่ต้องออกคำสั่งตามข้อ 2 หรือคำเตือนตามข้อ 9 ก็ได้

โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อชอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วมดำเนินการด้วยก็ได้ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงขอออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3-30 เมษายน พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ให้ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ ฯลฯ

2. ให้สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ ฯลฯ มีมาตรการลดการแพร่เชื้อ โดยกำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สามารถปฏิเสธการให้บริการ รวมทั้งต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการ เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing)

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีบทกำหนดโทษตามนัยมาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้ดำเนินช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend