ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

แม่ฮ่องสอน ประกาศ! ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.

781 56
แม่ฮ่องสอน ประกาศ! ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่อง มาตรถารป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ ๓)เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดแม่ช่องสอนมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายอำเภอ และมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น ดังนั้น

เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดแม่ช่องสอนมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายอำเภอ และมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประขาชนวงกว้างและการควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มขั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ประกอบกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑ การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ข้อ ๑๐ มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย วรรค ๒ และวรรค ๓ ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค และข้อ ๑๓ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔.๓/ว ๑๖๙๘ ลงวันที่๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จตผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรานะผู้กำกับการบริหารราชคารในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีประกาศ ดังนี้


๑. ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น.ถึง เวลา ๐๔๐๐น. ของวันรุ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสียงต่อการคิดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เวันแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้ที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค การไประณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

๒. ให้ผู้พำนักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอา ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น ยกวน กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ ๘ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท วรรค ๒และกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อ ๑๓ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓ ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้ การถือปฏิบัติตามข้อ ๓ ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ดังนี้

๑) ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในห้วงเวลาที่กำหนด ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓

๒) เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ได้

๓) เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องศ์กรระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องลอน หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราขอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ตามข้อ ๒) - ๓) ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะลมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่กิน ๗๒ ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่นมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได

๔.ให้ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล หรือจังหวัดเสี่ยง ที่มีการระบาดของโรคตามที่กรมควบคุมโรคประกาศ เมื่อดินทางเข้าขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ไปรายงานตัว กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่และให้เข้ามาตรการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่รับรายงานตัว

๕. ให้ผู้ประกอบการประเภทโรงแรม ที่พักชั่วคราว โฮมสเตย์ รวมทั้งสถานที่ให้บริการในลักษณะที่พักทุกประเภท ให้มีการศัดกรองไข้ก่อนลงทะเบียนเข้าพัก จัดทำทะเบียนควบคุมผู้ใช้บริการทุกคน และหากเป็นคนต่างชาติ หรือ นักท่องเที่ยวที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ทันที ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนาทะเบียนผู้ไข้บริการให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนั้น หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ ทุกวันก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๑) แห่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง ผศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.๒๕๔๘ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ หรือเป็นความผิด ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend