ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

ด่วน!! "ปัตตานี" ปิดเมืองห้ามปชช.เดินทางเข้า - ออก ข้ามจังหวัด

11.16K 562
ด่วน!! ปัตตานี ปิดเมืองห้ามปชช.เดินทางเข้า - ออก ข้ามจังหวัด

ผู้ว่าราขการจังหวัตปัตตานี สั่งปิดเมือง ห้ามประชาชนเดินทางเข้า - ออกข้ามจังหวัดเว้นมีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาต หากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งคณะกรรมการ์โรคติดต่อจังหวัดปัตตานี

ที่ ๐๒ /๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรตติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหว้ตปัตตานี

เนื่องด้วยปัจจุบันจึงหวัดปัตตานี พบว่ามีการระบาตของโรคติตต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid 19) แล้ว ในหลายอำเภอ และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนในวงกว้าง การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจังหวัตปัตตานีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาตของไรคอย่างเข้มขัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

ประกอบกับการประชุมคณะกรมการโรคติตต่อจังหวัดปัตตานีครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ ประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด - 19ทั้งพื้นที่ และให้ผู้ว่ราชการจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชนัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๑) ข้อ ๑ การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงข้อ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ข้อ ๑๑ มาตรการป้องกันโรค และข้อ ๑๓ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัตปัตตานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑ ห้ามประชาชนเดินทางเข้า - ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัตปัตตานี อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-๑๙ เว้นแต่ เพื่อประโยนในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

๒ ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเดินทาง เข้า-ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาติจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณขน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อพ.ศ.๒๕๕๘ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ หรือเป็นความผิดตามมาหรา ๑๘ แห่งพระราขกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิบสี่หมื่นบาห หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นดันไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์)

ผู้ว่าราขการจังหวัตปัตตานี

ประธานคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัตปิตตานี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend