ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา จำนวน 3 ราย

13.2K 20
โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา จำนวน 3 ราย

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศอดีตข้าราชการตำรวจ ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑ (๒) และ (๔) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓ ราย ดังนี้


๑. ร้อยตำรวจตรี พิชัย ซ้ายเส้ง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น วันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

๒. ร้อยตำรวจตรี มนูญ ณ ชาตรี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น วันที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

๓. ร้อยตำรวจตรี เคล้า พูลแสง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้วได้กระทำผิดอาญาและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

ทั้งนี้ ร้อยตำรวจตรี พิชัย ซ้ายเส้ง ร้อยตำรวจตรี มนูญ ณ ชาตรี และ ร้อยตำรวจตรี เคล้า พูลแสง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend