ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

ศอฉ. ส่งหนังสือถึง 26 หน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ ปรับลดเวลา-วันทำงาน ลดแพร่โควิด-19

29.2K 155
ศอฉ. ส่งหนังสือถึง 26 หน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ ปรับลดเวลา-วันทำงาน ลดแพร่โควิด-19

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ส่งหนังสือถึง 26 หน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ ขอความร่วมมือปรับลดเวลาและวันทำงาน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลดแพร่โควิด-19 ความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗ วรรคห้า แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓ (๖) ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง แล้วนั้น


เพื่อให้การดำเนินแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด-๑๙) เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงขอให้พิจารณาดำเนินการปรับลดเวลา และวันทำงานของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนักงานในองค์กรหรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระในสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี)

ผู้บัญชาทหารสูงสุด/หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

สำหรับ 26 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นายกราชบัณฑิตยสภา , เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , อัยการสูงสุด , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , ประธานวุฒิสภา , ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย , เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ , เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , ประธานศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ , อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง , อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา , ประธานศาลปกครอง , เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ประธานสภาพัฒนาการเมือง , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก , และนายกพัทยา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์