ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

พระบรมราชโองการ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล-แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ

3.7K 10
พระบรมราชโองการ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล-แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง [จำนวน ๖ ราย ๑. พลตำรวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค ฯลฯ]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล  และแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา  ๔  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล  และแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง  จํานวน  ๖  นาย  ดังนี้ 


๑. พลตํารวจตรี มณฑลทัฬห์  บุนนาค  ตําแหน่ง  นายตํารวจปฏิบัติการ  สํานักงานนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี)  ดํารงตําแหน่ง  นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ  กองบัญชาการนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจโท)  และพระราชทานยศ  พลตํารวจโท 

๒. พลตํารวจตรี วรรฏมณฑ์  อัฏฐ์วารี  ตําแหน่ง  นายตํารวจปฏิบัติการ  สํานักงานนายตํารวจ  ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) ดํารงตําแหน่ง  นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ  กองบัญชาการนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) 

๓. พลตํารวจตรี วาสิทธิ์  บางท่าไม้  ตําแหน่ง  นายตํารวจปฏิบัติการ  สํานักงานนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) ดํารงตําแหน่ง  นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ  กองบัญชาการนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) 

๔. พลตํารวจตรี วิมพันธุ์  ราชประดิษฐ์  ตําแหน่ง  นายตํารวจปฏิบัติการ  สํานักงานนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) ดํารงตําแหน่ง  นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ  กองบัญชาการนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) ๕. พลตํารวจตรี พรเทพ  จันทร์ชิดฟ้า  ตําแหน่ง  นายตํารวจปฏิบัติการ  สํานักงานนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) ดํารงตําแหน่ง  นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ  กองบัญชาการนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี) 

๖. พันตํารวจเอก วัชรพันธ์  ประดิษฐพงษ์  ตําแหน่ง  นายตํารวจปฏิบัติการ  สํานักงาน นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษาพระองค์ (อัตรา  พันตํารวจเอกพิเศษ)  ดํารงตําแหน่ง  นายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจ ราชองครักษ์ในพระองค์  สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตํารวจตรี)  และพระราชทานยศ  พลตํารวจตรี

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓  เป็นปีที่  ๕  ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend