ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ "พรรครักท้องถิ่นไทย" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

2.02K 79
ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พรรครักท้องถิ่นไทย สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักท้องถิ่นไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

พรรครักท้องถิ่นไทยต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  การดําเนินการตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  และต้องดําเนินการตามมาตรา  ๑๔๑/๑  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มี การประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในราชกิจจานุเบกษา

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ปรากฏว่า  เมื่อครบระยะเวลาตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคหนึ่ง  (๓)  และมาตรา  ๑๔๑/๑  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  พรรครักท้องถิ่นไทยไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ  จึงเป็นเหตุ ให้พรรครักท้องถิ่นไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน


คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครักท้องถิ่นไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง  ตามมาตรา  ๑๔๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๓/๒๕๖๑  เรื่อง  การดําเนินการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  (เพิ่มเติม)  ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ประกอบมาตรา  ๙๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

อิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend