ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายกําหนดเวลาทําบัตรประจําตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโควิด-19

1.5K 42
ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายกําหนดเวลาทําบัตรประจําตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโควิด-19

จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย รายละเอียดว่า...

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย


ตามที่มีสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  ในปัจจุบันมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ  ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด  19  โดยมีประกาศให้โรคโควิด  19  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  แล้วเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563  พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชนซึ่งรวมถึงสถานที่ทําการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการ จํานวนมาก  นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  พ.ศ.  2526  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2554  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกําหนดเวลาการขอมีบัตร  การขอมีบัตรใหม่  หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  จากภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร  มีบัตรใหม่  หรือเปลี่ยนบัตร  ให้ขยายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  โดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2563 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend