วานนี้(25 มีนาคม 2563) นายภัครพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในประกาศ จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น 

เปิดเบื้องหลัง"ภูเก็ต"ประกาศเคอร์ฟิว


แต่ปัจจุบันยังคงพบการระบาดมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 
สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และมาตรการเข้มงวดอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู้พื้นที่ และมาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่ 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ฉบับ เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22,35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พักหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 นี้

เปิดเบื้องหลัง"ภูเก็ต"ประกาศเคอร์ฟิว


แหล่งข่าว จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ฉบับ เมื่อคืนวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่นคนไทย โดยปกติจะไปนั่งดื่ม กิน และเปิดเครื่องเสียงภายในรถยนต์ เมื่อตำรวจไปเตือน ปรากฏว่ามีการโต่เถียงกับตำรวจ ไม่ยอมเลิก

ส่วนอีกจุด ที่หาดป่าตอง ตรงข้ามซอยบางลา มีกลุ่มนทท.ต่างชาติ มานั่งจับกลุ่มดื่มกินกันเต็มหาด และจากการสืบสวนโรคผู้ติดเชื้อโควิด--19 ก็มาจากซอยบางลา 
ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.ของวันที่ 25 มี.ค.

เปิดเบื้องหลัง"ภูเก็ต"ประกาศเคอร์ฟิว

เปิดเบื้องหลัง"ภูเก็ต"ประกาศเคอร์ฟิว