ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ลูกหนี้ฟังทางนี้! ธนาคารร่วมใจ "พักหนี้บัตรเครดิต" สู้โควิด-19

73.25K 1.34K
ลูกหนี้ฟังทางนี้! ธนาคารร่วมใจ พักหนี้บัตรเครดิต สู้โควิด-19

มาตรการพักชำระหนี้บัตรเครดิตสำหรับลูกหนี้รายย่อย ของธนาคารต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย อีกทั้งรัฐบาลมีมาตรการประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง ทำให้หลายธุรกิจ/หลายคน มีผลกระทบกับรายได้

โดย "กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกนี้หนี้รายย่อยทั้ง "สินเชื่อบุคคล" และ "สินเชื่อบัตรเครดิต" จากธนาคารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา "พักชำระหนี้" เมื่อตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อไม่ให้เสียเครดิตในอนาคต

ธนาคารกรุงเทพ

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

- ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50

- ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10

- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

- ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:

เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0 2645 5555

เบอร์ติดต่ออสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 0 2638 4000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: เบอร์ติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อได้ที่สาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0 2777 7777

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้บุคคล (สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล) พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: Krungthai Call Center 0 2111 1111

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกรุงไทย

บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)

บัตรเครดิต

- บัตรเครดิตประเภทแพลตทินัม ลดชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% ระยะเวลาถึงสิ้นปี 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- บัตรกดเงินสด ยังไม่เข้าร่วมโครงการ (ชำระขั้นต่ำ 3% เช่นเดิม)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อ Call Center และแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบุคคล

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

- ปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ (สินเชื่อบุคคล กรณีพิเศษเท่านั้น)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อ 0 2285 1555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารยูโอบี

ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้รายย่อย

- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

- ลดค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารทิสโก้

ธนาคารธนชาต

- สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

- บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

- บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 1770

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย

- สินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

- สินเชื่อบุคคล:พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ หรือ/และ ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

- บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทย


ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้รายย่อย

- พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

- ส่วนลดดอกเบี้ย

- ขยายระยะเวลาชำระหนี้

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 0 2165 5555

รายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารออมสิน

ลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด

- ลูกค้าธนาคารออมสิน (ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) : ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ลดเหลือ 5% และสินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม 31 ธันวาคม 2563)

- โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวม หนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)

- ลูกค้าธนาคารออมสินที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: โทร 1115

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารออมสิน

ธนาคารซิตี้แบงก์

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)

- ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ

- ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:ติดต่อสอบถาม 1588 (สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต) 02-232-4224 (สำหรับสินเชื่อบุคคลซิตี้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคารซิตี้แบงก์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่องโดย กรุงเทพธุรกิจ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend