ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ออกประกาศสถานการณ์โควิด-19 ฉบับที่ 3 ในเมียนมา

5.13K 30
สถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ออกประกาศสถานการณ์โควิด-19  ฉบับที่ 3 ในเมียนมา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทั้งสถานการณ์ในเมียนมา และ มาตรการรองรับ

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ฉบับที่ 3/2563

เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำสำหรับคนไทย ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมียนมา

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมารายงานว่า ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเมียนมา(ณ 19 มี.ค. 2563 เวลา 20.00 น.) สามารถติดตามข้อมูลจากhttps://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov

2. การเดินทางจากเมียนมาเข้าประเทศไทยทางบก

เมื่อ 19 มีนาคม 2563 รัฐบาลเมียนมาประกาศระงับการเดินทางระหว่างเมียนมา -ประเทศเพื่อนบ้านผ่านจุดผ่านแดนเมียนมา - ประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราวประชาชนเมียนมาและประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน (รวมทั้งไทย) ยังคงสามารถใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราวเดินทางเข้า - ออกผ่านจุดผ่านแดนได้ โดยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

3. การเดินทางจากเมียนมาเข้าประเทศไทยทางอากาศ

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)ได้มีประกาศ ลงวันที่ 19 มีนาคม2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวระบุว่า "ในกรณีที่ผู้โดสารที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศดำเนินการคัดกรอง ดังต่อไปนี้ (1) ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ(Fit to Fly) (2) ตรวจสอบหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้" ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. ของประเทศไทย(วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 23.30 น. ของประทศเมียนมา (เป็นต้นไป)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการตามข้อ 4 ของประกาศกพท. ฉบับดังกล่าว สำหรับคนไทยที่จะเดินทางจากเมียนมาไปยังประเทศไทยทางอากาศ ดังนี้

3.1 เอกสารสำคัญสำหรับสายการบิน คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องนำเอกสาร 2 ฉบับ ไปยื่นให้กับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ที่ทำการบินไปยังประเทศไทยตอน check-in ดังนี้


(1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certifying Letter) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

3.2 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประทศไทย

- ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย"จากลิ้งค์ในเฟซบุ๊กของสถานเอกอัคราชทูตฯ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำมายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือ สแกนเป็นไฟล์ภาพ/ถ่ายรูป และนำส่งไฟล์แบบฟอร์มฯ ยังอีเมลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่[email protected] ทั้งนี้ ขอให้แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ (1) ใบรับรองแพทย์ "Fit to Fly" (2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และ (3) เอกสารสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน มาพร้อมด้วย

- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certifying Letter) และนำส่งไฟล์สแกนภาพของหนังสือรับรองๆ ให้ผู้ร้องทางอีเมล เพื่อพิมพ์ออกมาเป็นhard copy ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานในไทยด้วย

หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไทย ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กพท. และมาตรการต่ง ๆ ทั้งในเมียนมาและในไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19

4. การให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

หากประสงค์จะติดต่อสำนักงานฯ ขอให้นัดหมายล่วงหน้า โดยสำนักงานๆ มีมาตรการตรวจสอบประวัติการเดินทางของผู้มาติดต่อ และงดรับนัดหมายผู้ที่มีประวัติเคยเดินทางในเขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง

20 มีนาคม 2563

ช่องทางข่าวสารและข้อมูลติดต่อสำคัญ

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย https://ddc.moph.go.th/และสายด่วน 1422

2. สายด่วน COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ประเทศเมียนมา โทร. +95673420802

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โทร. +959797002801 และ +959884578015และทางอีเมล [email protected]

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend