ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานทูตลาว ออกประกาศ! มาตรการป้องกันโควิด-19

18.34K 100
สถานทูตลาว ออกประกาศ! มาตรการป้องกันโควิด-19

ประกาศสถานเอกอัคราชทูต ณ เวียงจันทน์ ออกประกาศ มาตรการการเข้าเมืองของ สปป. ลาว เพื่อป้องกันการพร่ระบาดของโรคติตต่อโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้

ตามที่รัฐบาลลาวได้ประกาศเมื่อค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ขอเรียนรายละเอียตกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1. รัฐบาล สปป.ลาวสั่งปิดด่านประเพณีและด่านห้องถิ่นทั้งหมด (หรือที่ทางการไทยเรียกว่า"จุดผ่อนปรน") รวมทั้งทางด้านประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 20 เมษายน 2563สำหรับด่านสากล (หรือที่ทางการไทยเรียกว่า "จุดผ่านแดนถาวร") ยังเปิดให้บริการต่อไปโตยได้เพิ่มมาตรการคัดกรองการข้ามแดนของบุคคล ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติตตามตรวจสอบช่วงเวลาการเปิด-ปิดด่านสากลแต่ละต่านก่อนเดินทางด้วย

2. ยกเลิกการตรวจลงตรา (ออกวี่ซ่) ที่ด่านทุกประเภทรวมทั้ง E-Visa และยกเลิกการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของทุกประเทศ โดยจะตำเนินมาตการนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม -20 เมษายน 2563

3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 20 เมษายน 2563

4, สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) สำหรับเข้า-ออก สปป.ลาวแล้ว ในการเดินทางเข้าสปป.ลาว จะต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยืนยันว่าปลอดโรคโควิด-19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติการดินทางย้อนหลัง 14 วันตัวยยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจากจังพวัดดังนี้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพตังกล่าว

4.1 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาวและมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 3 ราย

4.2 จังหวัดที่ไม่มีชายแตนติดกับลาวและมีกรณีติตโรคฯ ไม่เกิน 10 ราย

5. สำหรับประเทศที่ได้รับสิทธิการยกวันวีซ่ (รวมถึงไทย) ให้ยกเลิกสิทธิการยกเว้นวีซ่าดังกล่าวเป็นการชั่วคราว การเดินทางเข้า สปป.สาวต้องได้รับการตรวจลงตรา (ขอวี่ซ่ที่ สอท.ลาว/กรุงเทพฯ หรือสกญลาว/ขอนแก่น) ก่อนทุกกรณี ทั้งนี้ จนกว่ารัฐบาล สปป.ลาวจะประกาศข้อกำหนตเป็นอื่น

6. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาตชองโรคโควิด-19 รวมทั้งบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัการจำกัดตนเองอยู่บริเวณที่พักของตนอย่างน้อย 14 วัน กรณีมีอาการไช้ให้ติตต่อหาแพทย์และเจ้าหน้ที่ที่เกี่ยวข้องโตยด่วน รายละเอียตตามแจ้งการของคณะฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมและแกไซการระบาตของโรคโควิต-19 ของ สปป.ลาว เลขที่ 012/สพก ลงวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 (ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 7/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563)รายละเอียตปรากฎตามอกสารแนน


7. อนึ่ง เรื่องรถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายัง สปป.ลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังประสานกับทางการลาวขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับวีธีปฏิบัติของฝ่ายลาว และจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสแรก

8. โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาวอาจปรับเปลี่ยนมาตรการข้างต้นตามสถานการณ์ ดังนั้นขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะเดินทางเข้าออก สปป.ลาว โปรดตรวจสอบสถานะลำสุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาว และโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการลาวอย่างเครงครัด หากต้อการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือความช่วยเหลือ สามารถติตต่อหมายเลขฉุกเฉินของหน่วยราชการไทยใน สปป.ลาว ดังนี้

8.1 สถานเอกอัครราชทูตณ เวียงจันทน +856 20 55 512 228

8.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ แวงสะหวันนะเขต +856 20 95 208 537

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend