ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ!! งดละหมาดวันศุกร์ในมัสมัสยิด มาตรการป้องกันโควิด-19

1.76K 101
สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ!!  งดละหมาดวันศุกร์ในมัสมัสยิด มาตรการป้องกันโควิด-19

สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศการละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา2019(COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดญะมาอะห์ และการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศห้ามรวมตัว (ฉบับที่ 1/2563)

 ได้ระบุว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ลุกลามไป ในกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศดําเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสีย ให้น้อยที่สุด โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจํานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค นั้น

ในการนี้ สํานักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณาตามเจตนารมณ์สําคัญของบทบัญญัติศาสนา อิสลามเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศให้พี่น้องมุสลิมได้พึงตระหนักและปฏิบัติตาม เพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. สําหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศ ห้ามรวมตัว ให้งดการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิด โดยให้ละหมาดบ่าย (ดุฮ์ริ) ๔ รอกาอัต ที่บ้านแทน


๒. ให้บิหลั่นทําหน้าที่อะซานประจําเวลาที่มัสยิดทุกเวลาตามปกติ และให้กล่าวคําว่า "S" : li" หลังจบการอะซาน พร้อมแจ้งสัปปุรุษว่า "ให้ทุกคนละหมาดที่บ้าน" และ ให้ผู้บริหารมัสยิดจัดการละหมาดเฉพาะกลุ่มที่มีจํานวนไม่เกิน ๕ คน โดยมีการเว้นระยะห่างในแถว อย่างน้อย ๒ เมตร๓. ให้งดการจัดกิจกรรมและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ได้แก่ การจัดงานการกุศลของ องค์กรมัสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน การออกดะวะห์ การเชิญชวนให้ศาสนิกทําความดี) ทั้งในมัสยิดและสถานที่ต่าง ๆ การเรียนการสอน ศาสนา ทั้งการสอนอัลกุรอานและศาสนาภาคบังคับ โดยให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนให้ทบทวน บทเรียนดังกล่าวภายในบ้าน

๔. ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานฉลองมงคลสมรสไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไป ในทางที่ดีขึ้นหรือเข้าสู่สภาวะปกติ และหรือให้ทําพิธีนิกะฮ์ (สมรส) เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เกิน๑๐ คน

การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความจําเป็นตามเจตนารมณ์สําคัญของ บทบัญญัติศาสนาอิสลาม เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน จึงจําเป็นต้องดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่องค์กร หน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกําหนด เพื่อการรักษาไว้ซึ่ง ชีวิตของตนเองและสังคมมนุษยชาติให้รอดปลอดภัยต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความอดทนต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นและวิงวอนขอดุอา (ขอพร) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยบทขอพรนี้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend