ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

วุฒิสภา จัดสัมมนาหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมคนไทย"

301 8
วุฒิสภา จัดสัมมนาหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมคนไทย

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนาหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมคนไทย" เพื่อสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ของกลุ่มคนแต่ละช่วงวัยที่ต่างกัน และเพื่อให้เข้าใจการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผล

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนาว่าด้วยเรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมคนไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางสร้างเครื่องมือ รวมถึงวิธีการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากเห็นว่า ประชากรไทยปัจจุบันแต่ละช่วงวัยต่างก็มีแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง ค่านิยม และความซื่อสัตย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงวัย เนื่องจากบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากความตึงเครียด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้แต่ละช่วยวัยมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ทางคณะกรรมาธิการ และ อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงต้องสร้างเครื่องมือและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมต่อช่วงแต่ละวัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยในงานมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 และ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมเป็นประธานในงานสัมมนาครั้งนี้ 

 ด้าน นายศุภชัย กล่าวว่า ปัจจุบันนี้สังคมไทยตระหนักถึงการพัฒนาคน ซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีในประเทศ ถือเป็นการสร้างกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานของทุกคนในประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ที่มีการเข้าสู่ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งหลายคนไม่ปฏิเสธที่จะรับเอาความรู้ แต่ต้องไม่ลืมรากเหง้าความเป็นตัวเอง เพราะบ้านเมือง เจริญได้จากบรรพบุรุษที่สร้างเอาไว้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างคนดี โดยเฉพาะเยาวชน ที่เป็นคนสำคัญในการสร้างชาติ  การปฏิรูป และปลูกฝังสิ่งที่ดีงาน ซึ่งต้องใช้เวลาที่มาก อนุกรรมาธิการนี้ จึงเห็นความสำคัญ และเปิดสัมมนา รับฟังจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการสร้างคนดี 

ขณะที่ นางศิรินา มองว่า การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถือเป็นแบบแผนที่ต้องทำ ซึ่งสาเหตุหลักของการสร้าชาติที่ดีคือ การรู้คุณแผ่นดิน การรักบรรพบุรุษ รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขณะที่ด้านศาสนา คือ การสอนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบ และด้านพระมหากษัตริย์ ที่ทุกคนต้องมีความจงรักภักดี เพราะแต่ละพระองค์ ต่างร่วมกันสร้างชาติขึ้นมาเพื่อคนไทยทุกคน ทั้งหมดนี้คือ คุณธรรมที่คนไทยต้องร่วมกันปฏิบัติด้าน พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ หนึ่งในกรรมาธิการ มองปัญหาของสังคมขณะนี้คือ การสื่อสารของคนแต่ละช่วงวัย หรือ GEN ที่ไม่เข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะช่วงอายุที่มากกว่า 70 ปีขึ้นไป เกิดมาจากความลำบาก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มาก จากนั้นมา ก็มีความขัดแย้งในแต่ละประเทศ การสูญเสียชีวิต จากโรคภัยต่างๆ จึงทำให้ปัจจุบัน ถือเป็นคนที่มีความอดทนต่อหลายๆสิ่ง และมีความเคร่งครัดในระเบียบแบบแผน

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ที่เป็นตัวแทนช่วงเวลา GEN Y กล่าวว่า กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนที่ค่อนข้างมาก มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รับข้อมูลที่หลากหลาย เกิดมาในกลุ่มที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว ทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และถือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรที่รวดเร็ว ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่อาจกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจได้ด้วย อย่างไรก็ตามในการจัดเสวนามีการแบ่งกลุ่มอภิปรายแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ Silent Gen (อายุ 75-95 ปี), Gen Baby boomer (อายุ 56-74 ปี), Gen X (อายุ 41-53 ปี) , Gen Y (อายุ 23-40 ปี), Gen Z (อายุ 10-22 ปี) และ Gen Alpha (อายุต่ำกว่า 10 ปี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางสร้างเครื่องมือ รวมถึงวิธีการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากเห็นว่า ประชากรไทยปัจจุบันแต่ละช่วงวัยต่างก็มีแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง ค่านิยม และความซื่อสัตย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงวัย ผ่านการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างมั่งคงและยั่งยืน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์