ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย

14.30K 99
ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้

ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้ว และได้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละ สัญชาติไทยตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๔๗ ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นางดวงใจ เพียน เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๑๑๘๐๐๔๔๑-๘๕-๐ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติเกาหลีใต้ ตามสามี

๒. นางแสงง หลิว เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๗๐๑-๐๑๖๕๘-๘๔-๓ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๓. นางชาลิสา ถัง เลขประจําตัวประชาชน ๔-๕๗๑๐-๘๖๐๐๐-๒๖-๐ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๔. นางปัทมาภรณ์ หลาน เลขประจําตัวประชาชน ๓-๓๐๑๓-๐๐๕๖๔๘๒-๐ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๕. นางถาวร หลิน เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๑๑๙-๐๐๓๘๗-๘๘-๔ บุคคลสัญชาติไทยได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี


๖. นางยุวดี ชาง เลขประจําตัวประชาชน ๓-๓๑๑๓-๐๐๒๔๘-๑๕-๖ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๗. นางวรรณี เย้ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๒๐๐๒-๐๐๓๙๕-๗๐-๒ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๘. นางถวิล ชู เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๕๐๕-๐๐๑๓๘-๔๔-๑ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๔. นางสาวกานต์มณี ธนกิจเจริญพิศาล เลขประจําตัวประชาชน ๕-๕๗๐๗-๐๐๐๘๙-๓๕-๓ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๐. นางอามิตตา ชาน เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๘๐๕-๐๐๑๒๐-๖๖-๔ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๑. นางฉมามาศ เวง เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๕๐๕-๐๐๓๗๐-๓๒-๕ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๒. นางพัชรี หลี่ เลขประจําตัวประชาชน ๑-๖๐๐๑-๐๐๒๓๔-๖๘-๕ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๓. นายธีระพงษ์ หอมอ่อน เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๑๐-๐๐๐๙๕-๑๕-๔ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามภรรยา

๑๔. นางสาวบุญพิทักษ์ ตะแก้ว เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๑๐๒-๐๐๙๕๖๑-๘ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๕. นายอนิวัตติ์ พงศ์อนุรักษ์ภูมิ เลขประจําตัวประชาชน ๕๕๖๑๐๐๐๐๗๖๐๘๐ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามภรรยา

๑๖. นางสาวมณีรัตน์ สือ เลขประจําตัวประชาชน ๕-๕๗๐๗-๐๐๐๗๔-๘๕-๔ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๗. นางสาวดลนภา ขวัญวงศ์ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๕o๙-oo๕๖๒-๖๒-๔ บุคคลสัญชาติไทยได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๑๘. นายพงศ์ศักดิ์ เกษร เลขประจําตัวประชาชน ๕-๔๕๐๖-๐๐๐๒๘๕๑-๕ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามภรรยา

๑๔. นายอธิวัฒน์ ศรีศักดิ์ระพี เลขประจําตัวประชาชน ๓-๓๐๑๖-๐๐๙๔๓-๒๖-๓ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามภรรยา

๒๐. นางนงค์ราม ป่าย เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๖๐๕-๐๐๐๓๑-๓๗-๑ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๑. นางสาวพชรพร ซิว เลขประจําตัวประชาชน ๓-๓๖๙๙-๐๐๙๔๙-๖๖-๑ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๒. นางวิมลรัตน์ หยาง เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๙๐๔-๐๐๓๔๔-๕๗-๒ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๓. นายทองสุข โจกงาม เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๕๐๒-๐๐๗๑๐-๗๗-๑ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามภรรยา

๒๔. นางนิยดา ซ่าง เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๒๐๑-๐๐๗๕๓-๗๒-๘ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๕. นางสาวปุณยนุช อินนะลา เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๕๐๒-๐๐๔๑๔-๖๒-๒ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๖. นางหมีเหว ซิ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๓๐๑-๐๐๗๓๔-๗๘-๑ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๗. นางสุดใจ โกว เลขประจําตัวประชาชน ๓-๓๖๐๙-๐๐๔๖๙-๓๔-๗ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ตามสามี

๒๘. นางจุฑาทิพ อาดาชิ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๐๙๕-๐๐๖๓๐-๐๘-๓ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติญี่ปุ่น ตามสามี

๒๔. นางพันมหา ทิพนม เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๓๐๔-๐๐๐๓๒-๘๕-๔ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๐. นางสาวชมพูนุท กําจรรัศมีกิจ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๒๑-๐๑๑๐๖-๒๓-๓ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๑. นางสาวหรรษา อาจวงษ์ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๑๔-๐๑๒๔๑-๐๔-๖ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๒. นางสุเหรียญ เฮง เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๗๑๑-๐๐๐๘๙-๑๖-๑ บุคคลสัญชาติไทยได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๓. นางนิสา แซ่ซิว เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๐๑-๐๐๙๑๑-๖๓-๘ บุคคลสัญชาติไทยได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๔. นางสาวกรองแก้ว อภิรักษ์อโนทัย เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๖๙๔-๐๐๑๒๑-๓๑-๘ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๕. นางสาวชไมพร เพ็ชรอินทร์ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๘๐๕-๐๔๑๓-๓๕-๔ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๖. นางสาวสุดารัตน์ เต็งหนัก เลขประจําตัวประชาชน ๓๒๐๑๖๐๐๒๔๕-๖๘ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๗. นางสาวนฤมล แซ่โค้ว เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๐๐๗-๐๐๐๘๘๘๘ ๑ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๘. นางสาวอรจิรา ชู เลขประจําตัวประชาชน ๑-๘๓๙๔-๐๐๔๘๘-๐๑-๗ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๓๙. นางสาวเนตรนภา แก้วหาวงศ์ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๖๐๖-๐๐๑๒๘-๐๐-๙บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๔๐. นางกมลชนก สงค์สอาด เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๕-๐๑๖๗๘๕๖-๕ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๔๑. นางสาวยโสธลิยา สะสม เลขประจําตัวประชาชน ๑-๓๑๐๒-๐๐๐๙๕-๐๑๕ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๔๒. นางสาวสรญา ศรีรัตนวงศ์ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๒๐๙-๐๙๑๓๑-๔๕-๓ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๔๓. นางสาวอริสา รุ่งรังสิมากุล เลขประจําตัวประชาชน ๗-๑๐๐๐๑-๐๐๐๖๗-๑๘๖ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๔๔. นางยุทิน โคห์ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๕๗๐๑-๐๐๗๕๑-๘๔-๔ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติสิงคโปร์ ตามสามี

๔๕. นางนงค์นุช มาห์นิก เลขประจําตัวประชาชน ๓-๖๒๐๕-๐๑๓๓๕-๗๓-๐ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติออสเตรีย ตามสามี

๔๖. นางวาสนา ชูเฟื่อ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๕-๐๓๒๘๓-๓๖-๗ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติออสเตรีย ตามสามี

๔๗. นางสุรีรัตน์ ฮัททิ้งเงอร์ เลขประจําตัวประชาชน ๓๔-๑๑๒-๐๐๓๘๘-๓๒-๒ บุคคลสัญชาติไทย ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติออสเตรีย ตามสามี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend