ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563.

กรมรางฯ เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร

56 0
กรมรางฯ เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ" ภายใต้โครงการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางรางร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และเพื่อจัดทำมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่พัฒนาขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้มีระดับคุณภาพและความปลอดภัย


นายสรพงศ์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการออกแบบกลไกการกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารและค่าบริการ ภายใต้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถนำมาบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และไม่ก่อให้เกิดภาระมากเกินควรแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

นายสรพงศ์ฯ กล่าวต่อว่า การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางในเรื่อง "การกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ" เพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... พร้อมทั้งมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานการประกอบกิจการขนส่งทางราง 2) มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 3) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 4) การใบอนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ และ 5) การกำหนดค่าโดยสารและค่าบริการ

นอกจากนี้ ยังได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชน ได้มีส่วนร่วมระดมความเห็นต่อการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ"ด้วยกฎหมาย ซึ่งกรมการขนส่งทางรางจะรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นได้ ไปใช้กำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการพัฒนาระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์