ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

บัญชีกลางเผย 'โครงการข้อตกลงคุณธรรม' ประหยัดงบกว่า 7.3 หมื่นล้าน

78 15
บัญชีกลางเผย โครงการข้อตกลงคุณธรรม ประหยัดงบกว่า 7.3 หมื่นล้าน

กรมบัญชีกลาง เผย"โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงรวม 106 โครงการ มูลค่างบประมาณรวม 1,810,376.43 ล้านบาท ช่วยประหยัดงบประมาณได้กว่า 73,047.15 ล้านบาท


นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ได้นำแนวคิดการทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ (Observer) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ทั้งนี้ข้อตกลงคุณธรรมได้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติ (คปท.) ทำหน้าที่กำกับ ดูแลแนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการข้อตกลงคุณธรรม" เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมโดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 106 โครงการ มูลค่างบประมาณรวม 1,810,376.43 ล้านบาท และมีโครงการที่ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน 53 โครงการ มูลค่าสัญญารวม 160,201.87 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 73,047.15 ล้านบาท คิดเป็น 31.32% ของงบประมาณโครงการที่ดำเนินการจัดหา ซึ่งมีผลมาจากการที่ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ"

ทั้งนี้โครงการข้อตกลงคุณธรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินโครงการอย่างสุจริต ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดช่องทางการทุจริต ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์