ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

อุตฯ เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอียกระดับเศรษฐกิจฐานราก

58 6
อุตฯ เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอียกระดับเศรษฐกิจฐานราก

โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั่งหัวโต๊ะ ถกแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ในพื้นที่อีสานตอนล่าง4จังหวัด นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)ขานรับนโยบายรัฐบาล มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเพิ่มช่องทางการตลาด เตรียมเดินหน้าถกนโยบาย บูรณาการร่วม ททท. ธ.ก.ส.ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีถึง 26.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ และส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยเป้าหมายในการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก คือ การทำให้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ทั้งเรื่องสังคม ผู้คน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปพร้อม ๆ กับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อขานรับนโยบายดังกล่าวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 


จึงได้มีการเดินหน้าจัดประชุมรับฟังความเห็นระดมความคิดกับผู้นำพื้นที่ ทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้นำภาคประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อสานพลังร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเชิงพื้นที่ ขณะเดียว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทางกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมกันจัดทำนโยบายในการพัฒนาขับเคลื่อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นหัวหอกดึงนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงและถือเป็นอีกมิติของการทำงานเชิงบูรณาการ ตามแนวทางของรัฐบาล

"กสอ. ได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CreativeIndustry Village : CIV) อยู่แล้ว แต่บางพื้นที่อาจมีข้อจำกัด ซึ่งการร่วมมือกับททท. ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน กสอ. จะร่วมกับ ธ.ก.ส.ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรรูปแบบใหม่รองรับการท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์ การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นของฝากช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจการที่พัก ร้านอาหาร และร้านของฝาก เป็นต้น" นางสาวสุชาดากล่าว

ด้านนายณัฐพล รังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. ได้ลงพื้นที่รับฟังและหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนในหลายพื้นที่ โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่อีสานตอนล่าง 4จังหวัด นครชัยบุรินทร์ (จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) ซึ่งมีตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัดสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และตัวแทนจาก ททท. และ ธ.ก.ส. ในพื้นที่เข้าร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการทำงานเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับพื้นที่ อาทิ การสร้างแลนด์มาร์คเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นและกระจายสินค้าไปสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง การสร้างศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมในพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้าไหม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาในพื้นที่และชุมชนพร้อมขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในภาพที่กว้างขึ้น การใช้ระบบดิจจิทัลสร้างแพลทฟอร์มด้านการตลาดออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ทั่วถึงทุกกลุ่มจังหวัด รวมถึงการยกอัตลักษณ์ด้านอาหารอย่างโต๊ะโคราชเป็นต้น นอกจากนี้ ยังขอให้ กสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับกลไกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการหาเงินลงทุนในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ หรือขยายตลาดสู่สากลได้มากขึ้น รวมถึงการจัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น  

"กสอ. จะเดินหน้ารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกัน "ปรุง"ระบบนิเวศในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตามนโยบายของ กสอ. "ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm)" ซึ่งการ "ปรุง" นั้น เป็นหัวใจสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานของ กสอ. ที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางสร้างกลไกการส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่โดยเร็วทั้งนี้ จะเห็นว่าหลายพื้นที่ มีความต้องการในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและตลาดออนไลน์ซึ่ง กสอ. ได้เตรียมจัดงานวัน D-Day (Digital Day) ในวันที่30 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ใช้ดิจิทัลแอพพลิเคชัน โดยภายในงานจะมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันมานำเสนอที่ให้บริการเต็มรูปแบบ(Full Version) เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบi-Industry ได้ทดลองใช้ฟรี ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการรองรับแผนการดำเนินงานที่ทางกสอ. จะมีร่วมกับ ททท. และ ธ.ก.ส. ในอนาคต" นายณัฐพลกล่าวทิ้งท้าย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์