ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

CMMU 1 ใน 6 สถาบันการศึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ AACSB

7.67K 200
CMMU 1 ใน 6 สถาบันการศึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ  AACSB

ในปัจจุบันมีสถาบันศึกษาที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่การที่จะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นควรใช้การพิจารณาหลายๆ เช่น ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของสถาบัน ดังจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาระดับต้นของไทย และวางวิสัยทัศน์สู่การเป็น World Class University และเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกตามมาตรฐานนานาชาติ ทางวิทยาลัยเองจึงต้องการที่จะได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล จึงได้เข้าสู่กระบวนการรับรองของ Association to Advance Collegiate Schools of Business หรือรู้จักกันในนาม AACSB ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจทั่วโลกได้การรับรองมาตรฐานนี้เพียง 5% โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งล่าสุดในปีพ.ศ.2562 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ

ที่น่าสนใจคือ ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการรับรอง AACSB เพียง 6 สถาบันเท่านั้น ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS)

ในการพิจารณารับรองมาตรฐานนั้น AACSB เน้นมาตรฐานความเป็นเลิศของสถาบันที่ขอรับการประเมินในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัย โดยพิจารณาจากความชัดเจนของพันธกิจ เป้าหมาย การปฏิบัติตามพันธกิจด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ มีความมุ่งมั่นและมีนวัตกรรม ทั้งนี้ AACSB จะคัดเลือกคณะผู้ประเมินจากผู้บริหารระดับสูง และคณบดีของคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยทีมที่มาตรวจรับรองให้กับ CMMU นั้นเดินทางมาจากออสเตรเลีย อังกฤษ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ในผลการประเมิน คณะกรรมการได้ให้ความคิดเห็นว่า CMMU เป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย มีการบริหารจัดการและความร่วมมือภายในที่ดี เพื่อมุ่งมั่นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการเป็น "ภูมิปัญญาของแผ่นดินในด้านศึกษาการจัดการธุรกิจ"


CMMU คือใคร?

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต (ใกล้แยกดินแดง) ก่อตั้งขึ้นกว่า 23 ปี มีศิษย์เก่าร่วม 10,000 คน เป็นวิทยาลัยเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจที่มีหลักสูตรครอบคลุมสาขาด้านบริหารจัดการ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยเปิดสอนในหลักสูตรด้านธุรกิจและการจัดการ ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 15 สาขาวิชา ได้แก่

1. ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ มี 6 สาขา และหลักสูตรไทย มี 7 สาขา เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

2. ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรนานาชาติ คือ หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนปริญญาโทที่ CMMU?

1.รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติของโลกธุรกิจ ที่เรียกว่า Practical Learning ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการธุรกิจ (Guest speaker / Company visit) รวมไปถึงการเข้าไปทำโครงการที่ปรึกษาให้กับกิจการเช่น การนำเสนอแนวกลยุทธ์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เน้นให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำงานจริง การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบสร้างสรรค์

2.หลักสูตรของวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการปรับตัว เช่น Data , Innovation และ Sustainable ซึ่งจะสอดแทรกไปในรายวิชา เช่น ในสาขาการจัดการธุรกิจมีวิชา Corporate Sustainability Management and Strategy หรือในสาขาการตลาด มีรายวิชา Marketing Innovation, Big data marketing เป็นต้น

3.คณาจารย์ผู้สอนของ CMMU มีความเชี่ยวชาญหลากหลายตามสาขาการเรียนการสอน โดยมีทั้งอาจารย์ประจำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอาจารย์ประจำชาวต่างชาติจะมีทั้งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งแต่ละท่านทำวิจัยและร่วมงานกับวิทยาลัยมายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี ซึ่งจะแตกต่างกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่บางแห่งจะเชิญอาจารย์จากประเทศตะวันตกมาบรรยายเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งมีจุดอ่อนคือความเข้าใจบริบทของโลกตะวันออกและการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีให้เกิดประสิทธิผลได้จริงในโลกตะวันออก รวมถึงประเทศไทย

4.คณาจารย์ของ CMMU ทำงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติเช่น Scopus SJR ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนผลงานวิจัยกับจำนวนคณาจารย์แล้ว CMMU มีความโดดเด่นมากกว่าสถาบันสอนการบริหารจัดการธุรกิจ (Business School) แห่งอื่นๆ ในประเทศไทย นอกจากงานวิจัยแล้ว ก็ยังมีผลงานหนังสือตีพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักยอมรับในระดับนานาชาติเช่น Sufficiency Thinking: Thailand's Gift to an Unsustainable World ที่รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9

5.ขนาดห้องเรียนที่เล็ก แต่ละห้องมีนักศึกษาประมาณ 30 คน ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การแลกเปลี่ยนถกเถียงข้อคิดเห็นโต้แย้งในแต่ละกรณีศึกษาทำได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่น Analytical Skill, Creativity และ Team Collaboration

6.ทำเลที่ตั้งของวิทยาลัย ซึ่งอยู่บน ถ.วิภาวดีรังสิต อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน และวิทยาลัยยังมีรถรับส่งให้บริการฟรีสำหรับผู้เดินทางทางรถไฟฟ้า จากสถานี BTS สนามเป้าสู่อาคารวิทยาลัย ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางของนักศึกษาที่เดินทางจากที่ทำงานในเส้นทางต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเรียนปริญญาเอกที่ CMMU แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

หลักสูตรปริญญาเอกของ CMMU นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีการเรียนการสอน Coursework ที่ครอบคลุมพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) บริหารและสอนโดยคณาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยที่เป็นอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลก

ในหลักสูตรปริญญาเอกของ CMMU แม้จะเป็นหลักสูตร PhD in Management แต่นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ในสาขาเฉพาะทางเช่น สาขาการจัดการเทคโนโลยีและยวัตกรรม สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาภาวะผู้ประกอบการ สาขาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ในการสำเร็จการศึกษาของดุษฎีบัณฑิต จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็น peer-reviewed journal ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประกันผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกว่า มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากลจริงๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์