ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563.

ผบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ทหาร ย้ำต้องอยู่บนสำนึกความรับผิดชอบ

242 12
ผบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ทหาร ย้ำต้องอยู่บนสำนึกความรับผิดชอบ

ผู้บัญชาการทหารบก ส่งสารอวยพรปีใหม่ให้กำลังพลทั่วประเทศ ปลื้มปิติทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมย้ำปี 63 ทหารต้องตั้งอยู่บนสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ให้ทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ มีจิตสาธารณะ ให้สอดคล้องกับเป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้ความสามารถทางทหารของกำลังพลทุกระดับ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563 โดยได้ส่งความปรารถนาดีไปยังกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวผ่านสารอวยพรปีใหม่ ใจความตอนหนึ่งว่า ในปี 2562 นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งกองทัพบกและประชาชนทุกภาคส่วนได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติหน้าที่ตลอดห้วงพระราชพิธีอย่างสุดความสามารถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันเป็นความปลื้มปิติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ 


นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการพิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของประชาชน ทั้งภารกิจด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญที่มั่นคงอย่างยั่งยืน 

ซึ่งภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ความเสียสละ และความร่วมมือผนึกกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนทหารทุกท่าน ทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

ผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตามแนวทางของทหารอาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตลอดมาสำหรับในปี 2563 กองทัพบกกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรอบด้าน และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทัพบกในทุกมิติ ตลอดจนสามารถรองรับภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนและผสมผสานมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ซึ่งความสำเร็จของทุกภารกิจจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนทหารทุกท่านที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพบก ที่จะต้องตั้งอยู่บนความมีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร 

รวมทั้งเสริมสร้างกำลังพลให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นที่พึ่งของประชาชน และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความผาสุกร่มเย็นของพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ สารอวยพรปีใหม่ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ เพื่อแทนความระลึกถึงและความปรารถนาดีของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีต่อกำลังพลและครอบครัว โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะกองกำลังชายแดน เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend