ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

เผยแพร่ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

1.9K 13
เผยแพร่ ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562 ความว่า เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562"

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2550 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

"ส่วนงาน" หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่มีการเรียนการสอน

"อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

"นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อ 5 เครื่องแต่งกายนักศึกษา ให้ใช้ได้เฉพาะผู้มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคน

ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้อำนาจออกระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

อ่านทั้งหมดที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/310/T_0065.PDF

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend