ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

385 4
ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย กรณี นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และรองหัวหน้าพรรค

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีคณะกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย จํานวน ๑๕ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และรองหัวหน้าพรรค เป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๒) (๓)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน ดังนี้

๑. นายดํารงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค

๒. นายสําราญ รักชาติ รองหัวหน้าพรรค

๓. นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว รองหัวหน้าพรรค

๔. นายสุชิน เพียรทอง รองหัวหน้าพรรค

๕. นายอาวุธ ปรีชาวุฒิ รองหัวหน้าพรรค

๖. นายวิลาศ ผิวเหมาะ รองหัวหน้าพรรค

๗. นายสว่าง เฟื่องกระแสร์ รองหัวหน้าพรรค

๘ นายอํานาจ อึงขจรกุล รองหัวหน้าพรรค

๙. นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เลขาธิการพรรค

๑๐. นางสาวมยุรี วรรณสกุลเจริญ รองเลขาธิการพรรค

๑๑. นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร เหรัญญิกพรรค


๑๒. นายวีระยุทธ กุลพรพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๑๓. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร โฆษกพรรค

๑๔. นายจตุพร มังคลารัตน์ ผู้อํานวยการพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend