ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนเเปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ

1.74K 6
ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนเเปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนเเปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติความว่า.................................

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติคงเหลืจํานวน ๑๘ คน นั้น

บัดนี้หัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายศักดา นพสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ตําแหน่งรองเลขาธิการพรรค ต้องคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๔๙๔ - ๓๔๙๕/๒๕๖๒ จําคุก ๔ ปี โดยไม่รอลงอาญา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ทําให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรค และความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๕

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .ศ. ๒๕๖๐ 

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติคงเหลือ จํานวน ๑๗ คน ได้แก่

๑. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค

๒. นายอารี ไกรนรา รองหัวหน้าพรรค 

๓. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองหัวหน้าพรรค 

๔. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ รองหัวหน้าพรรค 

๕. นางลลิตา ฤกษ์สําราญ รองหัวหน้าพรรค 

๖. นายวิโชติ วัณโณ รองหัวหน้าพรรค 

๗. นางลินดา เชิดชัย เลขาธิการพรรค 

๘. นางสาลี่ คีตะนิธินันท์ รองเลขาธิการพรรค 

๙. นางสาวกิ่งดาว กับปะหะ เหรัญญิกพรรค


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend