ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7.66K 15
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จํานวน ๒ ราย เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 5 และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย ตําแหน่ง ผู้อํานวยการพิเศษ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคําสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๒. นายพนม ศรศิลป์ ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ถูกลงโทษไล่ออก และปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑


โดยคําสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ทั้งนี้ นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย และ นายพนม ศรศิลป์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

.

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend