การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....

โดยมี นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม นายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต2 นายพรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต1 และ นายพยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา นาย นคร มิ่งมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พิจิตร  พล.ต.ต. มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.พิจิตร นายประหยัด ไม้แพ ยุติธรรมจังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ภาครัฐ และภาคประชาชน เข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามแชร์ลูกโซ่

สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากประชาชนกรณีถูกหลอกลวงเป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่จำนวนมาก ประกอบกับประชาชนขอความสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมให้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... ที่จัดทำขึ้นโดยภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมรายชื่อประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จึงมอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วยการกำหนดองค์ประกอบการกระทำในลักษณะแชร์ลูกโซ่มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือแชร์ลูกโซ่และการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่และบทกำหนดโทษ
อีกทั้ง ในการจัดทำร่างกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสอง บัญญัติว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมป้องกัน คุ้มครอง ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่ อีกทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีการกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 5 พื้นที่ ๆ ละ 100 คนได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการอิสระและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 500 คนทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็น สามารถสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ อาทิ กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีความล้าสมัย ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน ขาดกลไกคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในการถูกผู้ต้องหาฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีที่เข้าตรวจสอบ จับกุม หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของผู้ต้องหา ขาดระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการลงทุน หรือการซื้อขายเงินตรา หรือการถูกหลอกลวงจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึง ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ขาดหน่วยงานกลางในการบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในความผิดลักษณะแชร์ลูกโซ่ ฯลฯนอกจากนี้ ภายหลังการเปิดรับฟังเสร็จสิ้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาประมวลเพื่อประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดใน ลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... ต่อไป
ช่วงท้ายนาย สามารถกล่าวว่า วันนี้ ผมนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ท่านส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พรรคพลังประชารัฐ ขวามือผมท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดพิจิตร เขต 1 ท่านพรชัย อินทร์สุข และซ้ายมือผมท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ท่านภูดิท อินสุวรรณ์      วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ผมมาร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในการมารับฟังประชาพิจารณ์ ในการออกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกลไกการทำงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วันนี้ที่เรามาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร เนื่องจากมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้ จำนวนมาก และเราก็มีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งเป็นเพื่อนของพี่น้องประชาชน เราก็จะช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ครับ วันนี้ ตอนนี้เรากำลังฟังบรรยายจากหน่วยงานของสำนักงานเศรษฐกิจกนะทรวงการคลัง กำลังดำเนินการบรรยายอยู่ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิจิตร ที่เข้ามาช่วยกันดำเนินการเรื่องนี้ เพราะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านให้การแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำให้ได้ภายใน 1 ปี ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ก็ได้มีบัญชาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเสร็จทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องแชร์ลูกโซ่นั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนของพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้ความสำคัญ ตอนนี้เองเราก็ได้มีการเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาแล้ว โดย ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ และเรื่องนี้เองก็ได้มีการตั้งญัตติด่วนในการศึกษาการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ ซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาแล้ว และเดี๋ยวเราจะช่วยกัน และได้ข่าวว่าท่าน สส.จะหารือเรื่องนี้ 
สส ภูดิท อินสุวรรณ์ ได้กล่าว่า ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า พวกเราทำงานกันเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนรีบเร่งกฎหมาย และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อเร่งรัดกฎหมายนี้ออกมาให้เร็วที่สุด สส พรชัย กล่าวว่า จะช่วยกันผลักดันแก้ไขกฎหมาย ไม่ผลักภาระให้กับประชาชน และนำกฎหมายมาลงโทษผู้กระทำความผิดให้ได้ซึ่ง สส พยม พรหมเพชร สส สงขลา เขต3 ได้มาร่วมรับฟังในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย เนื่องจากมีชาวบ้านในจังหวัดสงขลาก็ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ส่วนตัวเองลูกสาว ลูกชายก็เคยถูกมิจฉาชีพแชร์ลูกโซ่มาหลอกลวงเงินไปเช่นเดียวกัน ตนเคยพูดในสภาแล้ว และ ตนจะขออาสาเป็นตัวแทนพูดปัญหานี้ในสภาเช่นเดียวกัน เรื่องนี้ ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ได้เน้นให้ สส ทุกคน สมาชิกพรรคทุกคน เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้เสียหายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตนเองในฐานะ สส ภาคใต้ ก็จะให้ทางกระทรวงยุติธรรม ลงไปรับฟังความเห็นในพื้นที่ตนเช่นเดียวกัน เพราะมีคนเดือดร้อนจำนวนมาก
1. ผู้แทนดีเอสไอ มีข้อสงสัย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปัญหาของคนที่เป็นผู้เสียหาย มักจะสอบถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืน  ดังนั้นแชร์ลูกโซ่ ส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างวงกว้าง  โดยมีคดี ที่มายื่นต่อดีเอสไอ ได้แก่  แชร์แม่มณี 7000  รายไนท์รีวิว 20000 ราย และแชร์ forex 12000 ราย -ผู้แทน ปอศ กล่าวว่าการแจ้งความแชร์ลูกโซ่ ตั้งแต่ ปี 2558 เริ่มมีการแจ้งความเพิ่มมากขึ้น โดยเกิดจาก การชักชวนในลักษณะออนไลน์ ทุกวันนี้มีประชาชนมาแจ้งความทุกคน โดยจุดประสงค์ของผู้เสียหายต้องการได้เงินคืน แต่ปัญหาปัจจุบัน กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ยังไม่เอื้ออำนวย ปี 58-62 1200 ล้าน มีประมาณ 100 กว่าคดี  และกว่าจะได้เงินคืนต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 10 ปี  
-ผู้แทน สศค .กล่าวว่าปัจจุบันการหลอกลวงประชาชนมีวิวัฒนาการมากขึ้น เช่น ลงทุนทางสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นการชักชวนจะมากขึ้น มูลค่าความเสียหายก็มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการลงทุนจะมี 3 รูปแบบ
1 เก็งกำไรในอัตราแลกแปลี่ยน 
2 สินทรัพย์ดิจิทัล
3. แชร์ออนไลน์ 
และปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การปราบปรามเป็นวาระแห่งชาติ กม.ปัจจุบัน โทษน้อย สศค.ก็จะดำเนินการเสนอปรับปรุงให้โทษมากขึ้น นอกจากนั้นจะให้ความรู้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น - ท่านสามารถ คดีแชร์ลูกโซ่ เป็นคดีที่เกิดผลกระทบอย่างวงกว้าง ต้องตั้งสำนักงานเพื่อรับผิดชอบ เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใ้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูล ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้ว ที่ต้องมีกฎหมาย ผู้แทนภาคประชาชนท่านหนึ่งได้เสนอ
ในประเด็นมาตรา 22 เมื่อปรากฎหลักฐาน ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่และอำนาจในการขึ้นบัญชีบุคคล ขอเสนอว่าให้เปลี่ยนเป็นการยับยั้ง จะเป็นประโยชน์กว่าเพราะการขึ้นบัญชรึผู้กำกับระทำความผิดยังสามารถกระทำความผิดหรือดำเนินการเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ได้ และข้อให้เพิ่มในส่วนของ มาตรา 30 การใช้ค่าใช้จ่าย น่าจะเพิ่ม (4) สำหรับผู้ที่พบเห็นหรือแจ้งเบาะแส ให้มีสิทธิได้รับค่าใชจ่ายด้วย
ท่านสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ ต้องมีสำนักงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น ต้องคุ้มครองประชาชนที่สุจริต ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องมีสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึงเป็นที่มาที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องแก้ไขปัญหา ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและ
ไม่ได้มีเจตนาที่นำภาษีประชาชนมาช่วยเหลือ แต่เป็นเงินของผู้เสียหายที่ได้จากการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดมาช่วยเหลือ หากลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้ จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเสมอภาคทุกชนชั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ 
ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เน้นย้ำ ให้สร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกชนชั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม