ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัล ผ่านแผนงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ปี 63

274 0

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีภารกิจหลักในการผลิตข้อมูลสถิติ การให้บริการข้อมูลสถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ในปี 2563 สสช. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคสังคมดิจิทัล ผ่านแผนงานด้านข้อมูลสถิติและโครงการสำคัญต่างๆ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตข้อมูลสถิติ การให้บริการด้านสถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติ 

การผลิตข้อมูลสถิติ นอกจากการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานของประเทศ ที่สสช. ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำ ปีละกว่า 20 โครงการ โครงการสำคัญในปี 2563 คือ การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการจัดทำครั้งที่ 12 ในโอกาสครบรอบ 110 ปี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศไทย ตามที่อยู่อาศัยจริง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะจะจัดทำทุกๆ 10 ปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุขจากนโยบายต่างๆ 

การให้บริการด้านสถิติ สสช. ได้พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแพร่ข้อมูลแบบเปิดหรือ Open Data จะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย เกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในวงกว้าง เสริมสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การบริหารจัดการระบบสถิติ สสช. มีแผนงานในการจัดทำรายการทะเบียนข้อมูลภาครัฐ (National Data Catalog) โดยการรวบรวมรายการข้อมูลและคำอธิบายรายการข้อมูล (Metadata) ที่สำคัญจากภาครัฐทั้งหมดมาทำเป็นแค็ตตาล็อก ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) ข้อมูลภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศมีรายการข้อมูลที่สำคัญ และเปิดให้ทุกภาคส่วนค้นหาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์