ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี จำนวน 4,126 ราย

997 13
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี จำนวน 4,126 ราย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี จำนวน 4,126 ราย

วันนี้ (6ธ.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 4,126 ราย ดังนี้

๑. ว่าที่พันตํารวจโท สมใจ เมืองหมิ้น เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒. ว่าที่พันตํารวจโท บุญมา น้อยบาท เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

๓. ว่าที่พันตํารวจโท เฉลิมฤทธิ์ ถาวร เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. ว่าที่ร้อยตํารวจโท พิพัฒนชัย เนตรสูงเนิน เป็น ร้อยตํารวจโท

๕. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมชัย ปัจจาเณย์ เป็น ร้อยตํารวจโท

๖. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อําพัน ภูสะทด เป็น ร้อยตํารวจโท

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๗. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ชัยรัตน์ โยคะสัย เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๘. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ปิยเดช โพธิ์เมืองเพีย เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

๙. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก นพพล มักการุณ เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๐. ว่าที่พันตํารวจตรี อํานวย วาจาสุจริต เป็น พันตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


๑๑. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สายชล ทรงเดช เป็น ร้อยตํารวจเอก

๑๒. ว่าที่ร้อยตํารวจเอกหญิง ทัศนีพร เกื้อน้อย เป็น ร้อยตํารวจเอกหญิง

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๑๓. ว่าที่พันตํารวจเอก เทียน สายฟ้าแลบ เป็น พันตํารวจเอก

๑๔. ว่าที่พันตํารวจตรี ศิริชัย โพธิจักร เป็น พันตํารวจตรี

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๕. ว่าที่พันตํารวจตรี เกษมสันต์ จิตร์สว่างเนตร์ เป็น พันตํารวจตรีตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๖. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี จิรัฏฐ์ ทองนิ่ม เป็น ร้อยตํารวจตรี

๑๗. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ชาติชาย ศรีเมือง เป็น ร้อยตํารวจตรี

๑๘. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ทิวา กูลวงษ์สวัสดิ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

๑๙. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ธนพล เพ็งคาสุคันโธ เป็น ร้อยตํารวจตรี

๒๐. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี นาวี นวมจิตต์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

๒๑. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี พยุทพล คล้ายพันธุ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

๒๒. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี วันชัย นรดี เป็น ร้อยตํารวจตรี

๒๓. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาทิตย์ กุลบุตร เป็น ร้อยตํารวจตรี

๒๔. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง กัญญา ศรีสุวรรณ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง

ทั้ง ๙ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๕. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก พันธุ์ธัช ตั้งรุ่น เป็น ร้อยตํารวจเอกตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒๖. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ภูวนารถ โนมพรรณ เป็น ร้อยตํารวจเอกตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒๗. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก วิรัตน์ ชาวปลายนา เป็น ร้อยตํารวจเอกตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒๘. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์ศรี เป็น ร้อยตํารวจเอกตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒๙. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมนึก สมสวย เป็น ร้อยตํารวจเอกตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๙

๓๐. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สมพาน เด่นดวง เป็น ร้อยตํารวจเอกตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๙

อ่านเนื้อต้นฉบับ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend