ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Power UP ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ

208 0
Power UP ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ

จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนย่อยการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ กำหนดเป้าหมายให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการใช้เวลาว่างประกอบกิจกรรมนันทนาการ เกิดผลสัมฤทธิ์จึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง จึงเล็งเห็นว่า เรื่องสุขภาพของประชาชน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงได้จัดงาน Power UP ประสานพลังออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 15.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 

โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Power Up ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพและเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐโดยมีนายอนันท์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์

1. สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความสนใจและความรักในการกีฬา พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน

2. เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ


3. เพื่อลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของไทย โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยใช้การกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมพลศึกษา ได้รับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยแต่ละหน่วยงานร่วมส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมนันทนาการ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานต่างๆ เปิดให้บริการสนามกีฬา(ถ้ามี) หรือสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม

2. ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และนันทนาการ เพื่อสามารถนำไปบอกต่อให้กับประชาชนได้

3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนได้

ทั้งนี้ ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการทั้ง 24 หน่วยงาน เพื่อบันทึกความเข้าใจ และร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บรรลุแก่เป้าหมายต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและเครือข่ายด้านนันทนาการ และมีกิจกรรมเสวนาบนเวที ในหัวข้อ "เสวนาพาทีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต"  ผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนจากส่วนราชการทั้ง 24 หน่วยงาน เครือข่ายของกรมพลศึกษา และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์